Ilgalaikė socialinė globa

» Paslaugos » Socialinė parama » Socialinės paslaugos » Ilgalaikė socialinė globa

Ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Gavėjai: be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa, neįgalūs vaikai, suaugę neįgalūs asmenys, senyvo amžiaus asmenys.

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis), taip pat socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir socialinės rizikos vaikams, siekiant juos integruoti į visuomenę. Gavėjai: vaikai, laikinai likę be tėvų globos, socialinės rizikos vaikai ar vaikai iš socialinės rizikos šeimų, suaugę neįgalūs asmenys, neįgalūs vaikai, socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys, senyvo amžiaus asmenys ir kt.

Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į socialinio darbo organizatorius seniūnijose.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas-paraiška;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Duomenys apie asmens (šeimos narių) pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio;

4. Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma), specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SPS-1 ar SPP-2 formos);

5. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) apie asmens sveikatos būklę;

6. Kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų poreikį.

Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Užliedžių seniūnija

Kauno raj. savivaldybės administracijos

Užliedžių seniūnija

Biudžetinė įstaiga

Kodas 188645628


© 2023 - Užliedžių seniūnija. Visos teisės saugomos.