Apie vietinę rinkliavą

Kas yra Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą?

Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti vietinės rinkliavos nuostatuose nustatyta tvarka.

Kas atlieka Vietinės rinkliavos administratoriaus funkcijas?

UAB „Komunalinių paslaugų centras“

Adresas: Vytauto g. 71, Garliava, Kauno r.

Tel. Nr. +370 679 210 33

El. p. rinkliava@rkpc.lt

Daugiau informacijos: https://rkpc.lt/ .

Kas yra Vietinės rinkliavos mokėtojai?

Komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys nekilnojamąjį turtą, naudojantys jį ar juo disponuojantys (išskyrus žemės sklypus) Savivaldybės teritorijoje.

Kaip apskaičiuojamas Vietinės rinkliavos dydis?

Dvinarė vietinė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų:

  • pastoviąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka visi savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys;
  • kintamąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.

Individualūs namai

Pastovioji dalis

(NT objektų skaičius)

Kintamoji dalis

(Konteinerių skaičius, tūris, ištuštinimo dažnis)

 

    16,58 Eur / 1 objektui

Turi antrinių žaliavų konteinerį

Neturi antrinių žaliavų konteinerio

120 l konteineris

1,18 Eur

1,53 Eur

140 l konteineris

1,38 Eur

1,79 Eur

240 l konteineris

2,36 Eur

3,06 Eur

*Kainos skaičiavimo pavyzdys. Šeima gyvena individualiame name ir naudojasi 120 l talpos konteineriu, kuris vežamas 1 kartą per 2 savaites (26 kartus per metus). Šeima taip pat rūšiuoja atliekas atskiru antrinių žaliavų surinkimo konteineriu.

Metinis Vietinės rinkliavos dydis apskaičiuojamas taip:

Pastovioji dalis nustatyta – 16,58 Eur.

Kintamoji dalis – 26  x 1,18 = 30,68 Eur.

Viso mokėti per metus: 16,58 + 30,68 = 47,26  Eur.

Daugiabučiai  namai

Pastovioji dalis

(NT objektų skaičius)

Kintamoji dalis

(Gyventojų skaičius bute)

16,58 Eur / 1 objektui

25,99 Eur / 1 gyventojui

Metinis Vietinės rinkliavos dydis apskaičiuojamas taip:

Pastovioji dalis nustatyta – 16,58 Eur.

Kintamoji dalis – 2 x 25,99 = 51,98 Eur.

Viso mokėti per metus: 16,58 + 51,98 = 68,56 Eur.

Koks nustatytas mišrių komunalinių atliekų konteinerių tuštinimo dažnis?

Komunalinių atliekų konteinerių tuštinimo dažnis nustatytas Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse:

Daugiabučių namų (bendro naudojimo) konteineriai

2 kartus per savaitę

Individualių namų valdų, įmonių, įstaigų, organizacijų konteineriai

1 kartą per 2 savaites

Sodų ir garažų bendrijų konteineriai

1 kartą per 2 savaites

Individualių namų valdų, kuriuose gyvena tik 1 asmuo, konteineriai

1 kartą per mėnesį

*Svarbu. Dėl dažnesnio mišrių komunalinių atliekų konteinerių tuštinimo grafiko nustatymo, taip pat konteinerio talpos keitimo, reikia kreiptis į UAB Komunalinių paslaugų centrą.

Kaip sumokėti Vietinę rinkliavą?

Kiekvienais metais, pagal sausio 1 d. registro duomenis, administratorius (UAB „Komunalinių paslaugų centras“), parengia mokėjimo pranešimą, apie apskaičiuotas mokėtinas Vietinės rinkliavos įmokas už kalendorinius metus ir pagal Registro duomenų bazėje turimą adresą arba kitą žinomą adresą, iki kovo 1 dienos pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui.

Vietinė rinkliava mokama kas ketvirtį į mokėjimo pranešime nurodytą vietinės rinkliavos surenkamąją sąskaitą iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės dienos. Jeigu vietinės rinkliavos mokėtojas pageidauja, vietinę rinkliavą galima sumokėti už visus metus iš karto.

Ar visais atvejais privalau mokėti pastoviąją ir kintamąją Vietinės rinkliavos įmokos dalis?

Nuo kintamosios Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo atleidžiami nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, deklaravę, kad ne mažiau kaip 3 mėnesius nekilnojamo turto objekte nebus gyvenama arba jame nebus vykdoma ūkinė veikla.

Nekilnojamojo turto objektas, kuris yra netinkamas naudoti ir visiškai nenaudojamas, nekilnojamojo turto objekto savininko argumentuotu prašymu, gali būti įtrauktas į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją ir už jį nemokama ne tik kintamoji, bet ir pastovioji Vietinės rinkliavos dedamoji.

Vietinės rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dedamųjų taip pat nemoka negyvenamų statinių, registruotų nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

Kas bus, jei Vietinės rinkliavos nemokėsiu?

Nesumokėjus vietinės rinkliavos per mokėjimo pranešime nurodytą terminą, už kiekvieną uždelstą dieną bus skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos įmokos sumos. Vietinės rinkliavos mokėtojas atleidžiamas nuo delspinigių mokėjimo Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais pagrindais.

Vietinės rinkliavos nesumokėjus per nurodytą terminą, ji išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių ir antstolių paslaugomis.

Kam naudojamos už Vietinę rinkliavą surinktos įmokos?

Surinkta vietinė rinkliava naudojama išimtinai komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudoms apmokėti, vietinės rinkliavos administravimo, visuomenės švietimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais išlaidoms padengti ir kitoms priemonėms, numatytoms savivaldybės ir regiono atliekų tvarkymo plane, įgyvendinti.

Užliedžių seniūnija

Kauno raj. savivaldybės administracijos

Užliedžių seniūnija

Biudžetinė įstaiga

Kodas 188645628


© 2023 - Užliedžių seniūnija. Visos teisės saugomos.