Deklaravimas seniūnijoje

» Paslaugos » Gyvenamosios vietos deklaravimas » Deklaravimas seniūnijoje

Deklaraciją asmeniškai pateikia:

1. Asmenys, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą.
2. Nepilnamečių vaikų tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo), arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas.
3. Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais) arba globėjais (rūpintojais)  ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo.
4. Asmenų, kuriems paskirta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas (toliau –  socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), atstovas.

Asmens pateikiami dokumentai:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas, arba dokumentas patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).
2. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, kai deklaruojama nepilnamečių asmenų gyvenamoji vieta. Jei Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė ar vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
3. Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantys dokumentai, ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti nuorašai (kopijos), ir savo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas.
5. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti šių dokumentų nuorašai (kopijos).
6. Atskiras gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių sutikimas, arba jo įgalioto asmens sutikimas, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos savininkas), jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje. Gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) ar jo įgalioto asmens sutikimas ar sutikimas deklaracijoje turi būti patvirtintas:
6.1. notaro;
6.2. konsulinės įstaigos pareigūno (toliau – konsulinis pareigūnas) arba užsienio valstybės notaro (jeigu deklaracijos pateikimo metu gyvenamosios patalpos savininkas laikinai gyvena užsienyje). Užsienio valstybės notaro patvirtintas gyvenamosios patalpos savininko sutikimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille);
6.3. kitų asmenų, kuriems įstatymų suteikta teisė atlikti notarinius veiksmus;
6.4. juridinio asmens vadovo, jei gyvenamosios patalpos savininkas – juridinis asmuo.
7. Dokumentas, patvirtinantis gyvenamąją vietą, jei asmuo nėra gyvenamosios vietos savininkas (pvz., nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai ar pan.)
8. Esant būtinumui – kitus dokumentus (pvz. bendraturčių pasirašytą namo bendro naudojimo sutartį, teismo sprendimą, nutartį ir kt.).

Seniūnijoje taip pat išduodamos gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos.
Pažymos išduodamos, pateikus asmens dokumentą.

Kreiptis tel. 867094481.

Užliedžių seniūnija

Kauno raj. savivaldybės administracijos

Užliedžių seniūnija

Biudžetinė įstaiga

Kodas 188645628


© 2023 - Užliedžių seniūnija. Visos teisės saugomos.