Informacinis pranešimas dėl nitratų ir nitritų tyrimų geriamajame vandenyje

Nuo 2023 m. lapkričio 1 d. nėščioji ar kūdikio iki 6 mėnesių amžiaus tėvai (globėjai) ar jų įgalioti
asmenys turi tiesiogiai kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – NVSC) dėl geriamojo vandens užterštumo nitratais ir nitritais tyrimų, jeigu maistui
vartoja individualių šachtinių šulinių ar seklesnių negu 50 m gylio gręžinių geriamąjį vandenį.
Nėščioji, asmuo, auginantis kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, ar jų įgaliotas asmuo NVSC turi pateikti
prašymą ir šiuos dokumentus:
1) gręžinio paso kopiją (jeigu gręžinys registruotas Žemės gelmių registre);
2) nėščiosios / asmens, auginančio kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, įgaliojimo pateikti šį prašymą ir
gauti visą informaciją, susijusią su geriamojo vandens nitritų ir nitratų tyrimais, kopiją (jei teikia
įgaliotas asmuo);
3) dokumento, patvirtinančio nėštumą / kūdikio tapatybę ir amžių, kopiją;
4) pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu prašymas teikiamas paštu).
NVSC specialistai organizuos vandens tyrimą, įvertins šachtinio šulinio ar gręžinio aplinką ir kartu
su informacija apie nitritų ir nitratų koncentracijas geriamajame vandenyje pateiks informaciją apie
apsinuodijimo nitratais ir nitritais prevenciją, pateiks ir rekomendacijas dėl šachtinio šulinio ar gręžinio
priežiūros.
Pasiteirauti papildomai galima telefonu +370 5 264 9676, el. paštu info@nvsc.lt arba atvykus į
NVSC teritorinį padalinį, kurio teritorijoje yra šachtinis šulinys ar gręžinys.
Daugiau informacijos ir prašymo formą rasite:

https://nvsc.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-saugos-uztikrinimas/suliniu-vandens-tyrimai-del-nitritu-nitratu

Užliedžių seniūnija

Kauno raj. savivaldybės administracijos

Užliedžių seniūnija

Biudžetinė įstaiga

Kodas 188645628


© 2023 - Užliedžių seniūnija. Visos teisės saugomos.