Veiklos nuostatai

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. sausio 25 d. įsakymu

Nr. ĮS-122

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UŽLIEDŽIŲ

SENIŪNIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra biudžetinė
įstaiga. Administracijos adresas Savanorių pr. 371, Kaunas. Administracijos juridinio asmens
kodas –188756386.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos Užliedžių seniūnija (toliau – seniūnija) yra
Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos filialas, veikiantis tam tikroje
Savivaldybės teritorijos dalyje.
3. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas ir seniūnijai perduodamas Savivaldybės
administracijos funkcijas savo sprendimu nustato Savivaldybės taryba.
4. Seniūnijos ir seniūno funkcijas nustato Vietos savivaldos įstatymas ir kiti teisės aktai.
5. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių
veiklą, Kauno rajono savivaldybės tarybos, Kauno rajono savivaldybės mero potvarkiais, Kauno
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) įsakymais ir
šiais nuostatais.
6. Seniūnijos veikla organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą.
7. Seniūnija pavaldi ir atskaitinga Administracijos direktoriui.
8. Seniūnijos veikla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Seniūnijos ir seniūno
funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų finansavimo šaltinių.
9. Seniūno įsakymus, įpareigojimus ir pavedimus seniūnijų kompetencijos klausimais
privalo vykdyti visi gyventojai ir jos teritorijoje esančios įmonės, įstaigos ir organizacijos.
10. Seniūnija turi savo spaudą, herbą.
11. Seniūnijos adresas - Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno rajonas.

 

II. SENIŪNIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS


12. Seniūnijos tikslas – plėtoti vietos savivaldą, spęsti jos kompetencijai priklausančius
klausimus priskirtoje teritorijoje bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.
13. Seniūnija:
13.1. neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja
savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
13.2. prireikus įvertina šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia Savivaldybės
administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei
paramos būdų;
13.3. renka ir Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus
vaikų apskaitai;
13.4. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų
pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir giežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir
teikia duomenis administracijos direktoriui;
13.5. pagal kompetenciją organizuoja vaiko teisių apsaugą ir darbą su probleminėmis
šeimomis, kuriose auga vaikai arba kurioms apribotos tėvų teisės į vaikus;
13.6. telkia socialinius partnerius vaikų socialinėms ir edukacinėms problemoms spręsti;
13.7. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
13.8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos
aptarnaujamoje teritorijoje;
13.9. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų,
kitus visuotinius surašymus;
13.10. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo,
rinkimus į Europos Parlamentą ir Savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;
13.11. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja seniūnaičių rinkimus ir sueigas;
13.12. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
13.13. organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;
13.14. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių,
šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą;
13.15. organizuoja ir kontroliuoja kapinių ir želdinių priežiūrą;
13.16. dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;
13.17. nustatyta tvarka organizuoja socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;
13.18. organizuoja ir kontroliuoja viešųjų tualetų paslaugų teikimą;
13.19. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;
13.20. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą;
13.21. organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;
13.22. tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;
13.23. Savivaldybės tarybos sprendimu tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali
laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės
administracijos padalinys;
13.24. nustatyta tvarka priima ir registruoja seniūnijos gyventojų, kuriems reikia gerinti
gyvenimo sąlygas, prašymus, atstovauja jiems Savivaldybėje skiriant gyvenamąsias patalpas;
13.25. nustatyta tvarka informuoja Savivaldybės administraciją apie iškilusias žemės,
teritorijų bei kraštovaizdžio problemas ir teikia jos prašymu reikalingą informaciją;
13.26. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių
aktų seniūnijoms nustatytas funkcijas.
14. Seniūnas:
14.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
14.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
14.3. šių nuostatų IV skyriuje nustatyta tvarka atlieka jam priskirtas su seniūnijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykiais susijusias funkcijas;
14.4. administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginių plėtros ir
veiklos planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo
ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su
patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano
įgyvendinimo rezultatus.
14.5. Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
14.6. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos
deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokius faktinę padėtį
patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais
dokumentais;
14.7. išduoda leidimus laidoti;
14.8. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos
teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai
tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus
testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus
ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios
priežasties (liga, neįgalumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją
vietą;
14.9. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse
nustatytų jų teikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų
teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės
administracijai ir kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia
pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
14.10. nustatyta tvarka prižiūri prekybą, išorinę reklamą viešosiose vietose;
14.11. teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos
struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai
priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių
ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių
pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams
organizavimo;
14.12. prireikus rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia Savivaldybės
tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir
kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
14.13. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų
susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
14.14. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir
teikia juos administracijos direktoriui.
14.15. seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams bei juridiniams asmenims teikia
informaciją apie Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų
veiklą Savivaldybės teritorijoje. Pagal kompetenciją konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos
gyventojus;
14.16. registruoja mirties atvejus;
14.17. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos
teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioti tai padaryti kitą seniūnijos
valstybės tarnautoją;
14.18. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai
ir administracijos direktoriui;
14.19. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų
skundus, prašymus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei
administracijos padalinių paklausimus ir teikia pagal kompetenciją atsakymus;
14.20. priima ir registruoja seniūnijos gyventojų, kuriems reikia gerinti gyvenimo sąlygas,
prašymus, atstovauja jiems Savivaldybėje skiriant gyvenamąsias patalpas;
14.21. pagal kompetenciją kontroliuoja Savivaldybės tarybos patvirtintų taisyklių laikymąsi,
surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja bylas;
14.22. informuoja Savivaldybės administraciją apie iškilusias žemės, teritorijų bei
kraštovaizdžio problemas ir teikia jos prašymu reikalingą informaciją;
14.23. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
 

III. SENIŪNIJOS TEISĖS

15. Seniūnija (seniūnas) turi teisę:
15.1. dalyvauti arba įgalioti dalyvauti kitą asmenį Savivaldybės komisijų, darbo grupių
posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai;
15.2. bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos padaliniais, gauti iš jų reikalingus
dokumentus ir informaciją savo funkcijoms vykdyti;
15.3. vadovaujantis teisės aktais, savarankiškai organizuoti seniūnijos veiklą;
15.4. naudoti tikslinę paramą, gautą Savivaldybės administracijos seniūnijos bendruomenės
sportiniams, kultūriniams ir socialiniams poreikiams tenkinti;
15.5. turėti kitas teisės aktų suteiktas teises.

 

IV. SENIŪNIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

16. Seniūnijai vadovauja ir, vadovaudamasis šiais nuostatais, jos veiklą savarankiškai
planuoja ir organizuoja seniūnas. Jis yra seniūnijai skirtų asignavimų valdytojas. Seniūnas yra
karjeros valstybės tarnautojas, kurį konkurso būdu skiria ir iš jų atleidžia administracijos
direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymu.
17. Seniūnas savo kompetencijos klausimais leidžia įsakymus.
18. Seniūno atostogų, ligos metu, ar kai jis laikinai negali eiti savo pareigų dėl kitų
priežasčių (komandiruočių ir kt.), seniūno funkcijas vykdo seniūno pavaduotojas arba kitas
administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.
19. Seniūnijos pareigybių sąrašą, neviršydamas Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio
leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus ir Savivaldybės
biudžete numatyto finansavimo, nustato administracijos direktorius.
20. Seniūnijos darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis. Darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, priima į darbą ir atleidžia iš jo seniūnas.
21. Seniūnas, vykdydamas su seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo
santykiais susijusias funkcijas:
21.1. leidžia įsakymus dėl darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo;
21.2. Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išleidžia darbuotojus
atostogų;
21.3. Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skiria drausmines
nuobaudas ir taiko paskatinimus;
21.4. teisės aktų nustatyta tvarka leidžia ir kitus su darbo santykiais susijusius
įsakymus.
22. Seniūnas Kauno rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėse nustatyta
tvarka teikia informaciją apie seniūnijos darbuotojus Savivaldybės administracijos Buhalterinės
apskaitos ir Personalo skyriams.
23. Seniūno ir kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
pareigybių aprašymus tvirtina administracijos direktorius.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Administracijos direktoriaus įsakymu iš pareigų atleidžiamas seniūnas perduoda
reikalus asmeniui, paskirtam laikinai ar nuolat eiti seniūno pareigas. Reikalam perduoti sudaroma
komisija. Perdavimo akte pateikiami svarbiausi duomenys apie faktinę seniūnijos būklę, struktūrą
bei etatus, jos personalą, archyvinių dokumentų būklę (pateikiant bylų apyrašus). Prie akto
pridedami seniūnijos valdomo turto apyrašai. Aktą pasirašo komisijos nariai ir reikalus perduodantis
ir juos priimantis asmuo. Aktas pasirašomas trimis egzemplioriais: vienas egzempliorius
perduodamas administracijos direktoriui, kitas saugomas seniūnijoje, trečias atiduodamas reikalus
perduodančiam asmeniui.
25. Seniūnijos veiklos nuostatus tvirtina Administracijos direktorius savo įsakymu.
26. Informacija apie seniūnijos veiklą skelbtina seniūnijos interneto svetainėje arba
skelbimų lentoje.
27. Seniūnija reorganizuojama, likviduojama Tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nutraukus seniūnijos veiklą, jos turtas bei dokumentai
perduodami Savivaldybės administracijai ar kitiems teisės aktų nustatyta tvarka – subjektams.
28. Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose
nustatytos nuostatos, reglamentuojančios seniūnijų veiklą, turi aukštesnę galią nei šių nuostatų
nuostatos ir esant prieštaravimams, taikomos aukštesnę galią turinčios teisės aktų normos.