Veiklos nuostatai

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldyb?s

administracijos direktoriaus

2016 m. sausio 25 d. ?sakymu

Nr. ?S-122

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYB?S ADMINISTRACIJOS ULIEDI?

SENI?NIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno rajono savivaldyb?s administracija (toliau – Administracija) yra biudetin?
?staiga. Administracijos adresas Savanori? pr. 371, Kaunas. Administracijos juridinio asmens
kodas –188756386.
2. Kauno rajono savivaldyb?s administracijos Uliedi? seni?nija (toliau – seni?nija) yra
Kauno rajono savivaldyb?s (toliau – Savivaldyb?s) administracijos filialas, veikiantis tam tikroje
Savivaldyb?s teritorijos dalyje.
3. Seni?nijos aptarnaujamos teritorijos ribas ir seni?nijai perduodamas Savivaldyb?s
administracijos funkcijas savo sprendimu nustato Savivaldyb?s taryba.
4. Seni?nijos ir seni?no funkcijas nustato Vietos savivaldos ?statymas ir kiti teis?s aktai.
5. Seni?nija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos ?statymu ir kitais teis?s aktais, reglamentuojan?iais savivaldybi?
veikl?, Kauno rajono savivaldyb?s tarybos, Kauno rajono savivaldyb?s mero potvarkiais, Kauno
rajono savivaldyb?s administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) ?sakymais ir
šiais nuostatais.
6. Seni?nijos veikla organizuojama pagal seni?nijos metin? veiklos plan?.
7. Seni?nija pavaldi ir atskaitinga Administracijos direktoriui.
8. Seni?nijos veikla finansuojama iš Savivaldyb?s biudeto. Seni?nijos ir seni?no
funkcijoms ?gyvendinti reikalingos l?šos gali b?ti skiriamos ir iš kit? finansavimo šaltini?.
9. Seni?no ?sakymus, ?pareigojimus ir pavedimus seni?nij? kompetencijos klausimais
privalo vykdyti visi gyventojai ir jos teritorijoje esan?ios ?mon?s, ?staigos ir organizacijos.
10. Seni?nija turi savo spaud?, herb?.
11. Seni?nijos adresas - Ledos g. 2, Uliedi? k., Kauno rajonas.

 

II. SENI?NIJOS TIKSLAI, UDAVINIAI IR FUNKCIJOS


12. Seni?nijos tikslas – pl?toti vietos savivald?, sp?sti jos kompetencijai priklausan?ius
klausimus priskirtoje teritorijoje bei ?gyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.
13. Seni?nija:
13.1. neviršydama savo ?galiojim?, seni?nijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja
savivaldyb?s institucij? sprendim? ?gyvendinim? arba pati juos ?gyvendina;
13.2. prireikus ?vertina šeim? (asmen?) gyvenimo s?lygas ir pateikia Savivaldyb?s
administracijai si?lymus d?l socialin?s paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei
paramos b?d?;
13.3. renka ir Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amiaus
vaik? apskaitai;
13.4. registruoja em?s, vandens telkini?, miško sklyp? savinink?, valdytoj? ir naudotoj?
pranešimus apie mediojam?j? gyv?n? ir gietai saugom? r?ši? laukini? gyv?n? padaryt? al? ir
teikia duomenis administracijos direktoriui;
13.5. pagal kompetencij? organizuoja vaiko teisi? apsaug? ir darb? su problemin?mis
šeimomis, kuriose auga vaikai arba kurioms apribotos t?v? teis?s ? vaikus;
13.6. telkia socialinius partnerius vaik? socialin?ms ir edukacin?ms problemoms spr?sti;
13.7. dalyvauja organizuojant civilin? saug?;
13.8. dalyvauja rengiant ir ?gyvendinant gyventoj? uimtumo programas seni?nijos
aptarnaujamoje teritorijoje;
13.9. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventoj? apklausas, atliekant gyventoj? ir b?st?,
kitus visuotinius surašymus;
13.10. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo,
rinkimus ? Europos Parlament? ir Savivaldyb?s tarybos rinkimus bei referendumus;
13.11. teis?s akt? nustatyta tvarka organizuoja seni?nai?i? rinkimus ir sueigas;
13.12. dalyvauja kuriant ir ?gyvendinant informacin?s visuomen?s pl?tros programas;
13.13. organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;
13.14. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldyb?s keli?, bendrojo naudojimo teritorij?, gatvi?,
šaligatvi? valym? ir priei?r? bei gatvi? ir kit? vieš?j? viet? apšvietim?;
13.15. organizuoja ir kontroliuoja kapini? ir eldini? priei?r?;
13.16. dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventoj? poils?;
13.17. nustatyta tvarka organizuoja socialin?s paramos teikim? ir pašalp? mok?jim?;
13.18. organizuoja ir kontroliuoja vieš?j? tualet? paslaug? teikim?;
13.19. dalyvauja rengiant ir ?gyvendinant kaimo pl?tros programas;
13.20. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomen? ir gyvenamosios vietos neturin?i?
asmen? apskait?;
13.21. organizuoja ir ?gyvendina valstyb?s perduotas funkcijas em?s ?kio srityje;
13.22. tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;
13.23. Savivaldyb?s tarybos sprendimu tik tuo atveju, kai n?ra vieš?j? paslaug? teik?jo, gali
laikinai teikti vieš?sias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldyb?s
administracijos padalinys;
13.24. nustatyta tvarka priima ir registruoja seni?nijos gyventoj?, kuriems reikia gerinti
gyvenimo s?lygas, prašymus, atstovauja jiems Savivaldyb?je skiriant gyvenam?sias patalpas;
13.25. nustatyta tvarka informuoja Savivaldyb?s administracij? apie iškilusias em?s,
teritorij? bei kraštovaizdio problemas ir teikia jos prašymu reikaling? informacij?;
13.26. atlieka kitas Lietuvos Respublikos ?statym?, Vyriausyb?s nutarim? ir kit? normini?
akt? seni?nijoms nustatytas funkcijas.
14. Seni?nas:
14.1. atlieka seni?nijos vidaus administravim?;
14.2. administruoja seni?nijai skirtus asignavimus;
14.3. ši? nuostat? IV skyriuje nustatyta tvarka atlieka jam priskirtas su seni?nijos
darbuotoj?, dirban?i? pagal darbo sutartis, darbo santykiais susijusias funkcijas;
14.4. administracijos direktoriui teikia si?lymus d?l Savivaldyb?s strategini? pl?tros ir
veiklos plan? projekt?, rengia seni?nijos metinio veiklos plano projekt? ir šio plano ?gyvendinimo
ataskait?, teikia juos svarstyti seni?nai?i? sueigoje. Supaindina seni?nai?ius ir vietos gyventojus su
patvirtintu seni?nijos metiniu veiklos planu ir aptaria seni?nijos metinio veiklos plano
?gyvendinimo rezultatus.
14.5. Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka sudaro sutartis, r?pinasi j? vykdymu;
14.6. išduoda seni?nijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos
deklaravimo ?statyme nustatytus, taip pat šeimos sud?t?, gyvenam?j? viet? ir kitokius faktin? pad?t?
patvirtinan?ius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teis?s aktus turi b?ti patvirtinta kitais
dokumentais;
14.7. išduoda leidimus laidoti;
14.8. Notariato ?statymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seni?nijai priskirtos
teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai
tvirtina seni?nijai priskirtos teritorijos gyventoj? oficialiesiems testamentams prilyginamus
testamentus. Seni?nas notarinius veiksmus atlieka seni?nijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus
ne seni?nijos patalpose seni?nas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo d?l svarbios
prieasties (liga, ne?galumas) negali atvykti ? seni?nijos patalpas ir iškvie?ia seni?n? ? gyvenam?j?
viet?;
14.9. kontroliuoja, ar teikiant vieš?sias paslaugas laikomasi teis?s aktuose bei sutartyse
nustatyt? j? teikimo reikalavim?, nagrin?ja gyventoj? prašymus bei skundus d?l vieš?j? paslaug?
teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetencij? priima sprendimus. Savivaldyb?s
administracijai ir kitiems vieš?j? paslaug? teikim? administruojantiems subjektams teikia
pasi?lymus d?l vieš?j? paslaug? teikimo gerinimo;
14.10. nustatyta tvarka prii?ri prekyb?, išorin? reklam? viešosiose vietose;
14.11. teikia administracijos direktoriui pasi?lymus d?l kit? Savivaldyb?s administracijos
strukt?rini? padalini? valstyb?s tarnautoj? ir Savivaldyb?s ?staig? vadov? veiklos seni?nijai
priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausan?i? keli?, gyvenvie?i? gatvi?, šaligatvi?
ir aikš?i? tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausan?i?
pastat? ir statini? remonto, paminkl?, kapini? priei?ros, vieš?j? paslaug? teikimo gyventojams
organizavimo;
14.12. prireikus rengia administracijos direktoriaus ?sakym? projektus, rengia Savivaldyb?s
tarybos sprendim? ir mero potvarki? projektus seni?nijos veiklos klausimais, organizuoja ir
kontroliuoja priimt? sprendim? vykdym?;
14.13. šaukia seni?nijai priskirtos teritorijos gyventoj? sueigas ir organizuoja gyventoj?
susitikimus su Savivaldyb?s ir valstyb?s institucij? pareig?nais;
14.14. apibendrina gyvenam?j? vietovi? bendruomeni? atstov? pastabas bei pasi?lymus ir
teikia juos administracijos direktoriui.
14.15. seni?nijai priskirtos teritorijos gyventojams bei juridiniams asmenims teikia
informacij? apie Savivaldyb?s institucij? ir Savivaldyb?s administracijos bei valstyb?s institucij?
veikl? Savivaldyb?s teritorijoje. Pagal kompetencij? konsultuoja seni?nijai priskirtos teritorijos
gyventojus;
14.16. registruoja mirties atvejus;
14.17. dalyvauja savivaldyb?s institucij? pos?diuose, kai svarstomi su seni?nijai priskirtos
teritorijos bendruomen?s gyvenimu susij? klausimai, arba ?galioti tai padaryti kit? seni?nijos
valstyb?s tarnautoj?;
14.18. ne re?iau kaip kart? per metus teikia seni?nijos veiklos ataskait? seni?nai?i? sueigai
ir administracijos direktoriui;
14.19. teis?s akt? nustatyta tvarka nagrin?ja seni?nijai priskirtos teritorijos gyventoj?
skundus, prašymus, Savivaldyb?s tarybos nari?, Savivaldyb?s administracijos direktoriaus bei
administracijos padalini? paklausimus ir teikia pagal kompetencij? atsakymus;
14.20. priima ir registruoja seni?nijos gyventoj?, kuriems reikia gerinti gyvenimo s?lygas,
prašymus, atstovauja jiems Savivaldyb?je skiriant gyvenam?sias patalpas;
14.21. pagal kompetencij? kontroliuoja Savivaldyb?s tarybos patvirtint? taisykli? laikym?si,
surašo administracini? teis?s paeidim? protokolus ir nagrin?ja bylas;
14.22. informuoja Savivaldyb?s administracij? apie iškilusias em?s, teritorij? bei
kraštovaizdio problemas ir teikia jos prašymu reikaling? informacij?;
14.23. vykdo kitas teis?s aktuose nustatytas funkcijas.
 

III. SENI?NIJOS TEIS?S

15. Seni?nija (seni?nas) turi teis?:
15.1. dalyvauti arba ?galioti dalyvauti kit? asmen? Savivaldyb?s komisij?, darbo grupi?
pos?diuose, kai svarstomi su seni?nijos teritorijos bendruomen?s gyvenimu susij? klausimai;
15.2. bendradarbiaujant su Savivaldyb?s administracijos padaliniais, gauti iš j? reikalingus
dokumentus ir informacij? savo funkcijoms vykdyti;
15.3. vadovaujantis teis?s aktais, savarankiškai organizuoti seni?nijos veikl?;
15.4. naudoti tikslin? param?, gaut? Savivaldyb?s administracijos seni?nijos bendruomen?s
sportiniams, kult?riniams ir socialiniams poreikiams tenkinti;
15.5. tur?ti kitas teis?s akt? suteiktas teises.

 

IV. SENI?NIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

16. Seni?nijai vadovauja ir, vadovaudamasis šiais nuostatais, jos veikl? savarankiškai
planuoja ir organizuoja seni?nas. Jis yra seni?nijai skirt? asignavim? valdytojas. Seni?nas yra
karjeros valstyb?s tarnautojas, kur? konkurso b?du skiria ir iš j? atleidia administracijos
direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos
valstyb?s tarnybos ?statymu.
17. Seni?nas savo kompetencijos klausimais leidia ?sakymus.
18. Seni?no atostog?, ligos metu, ar kai jis laikinai negali eiti savo pareig? d?l kit?
prieas?i? (komandiruo?i? ir kt.), seni?no funkcijas vykdo seni?no pavaduotojas arba kitas
administracijos direktoriaus ?galiotas asmuo.
19. Seni?nijos pareigybi? s?raš?, neviršydamas Savivaldyb?s tarybos nustatyto didiausio
leistino valstyb?s tarnautoj? ir darbuotoj?, dirban?i? pagal darbo sutartis, skai?iaus ir Savivaldyb?s
biudete numatyto finansavimo, nustato administracijos direktorius.
20. Seni?nijos darbuotojai yra karjeros valstyb?s tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis. Darbuotojus, dirban?ius pagal darbo sutartis, priima ? darb? ir atleidia iš jo seni?nas.
21. Seni?nas, vykdydamas su seni?nijos darbuotoj?, dirban?i? pagal darbo sutartis, darbo
santykiais susijusias funkcijas:
21.1. leidia ?sakymus d?l darbuotoj? pri?mimo ? darb? ir atleidimo iš jo;
21.2. Darbo kodekso ir kit? teis?s akt? nustatyta tvarka išleidia darbuotojus
atostog?;
21.3. Darbo kodekso ir kit? teis?s akt? nustatyta tvarka skiria drausmines
nuobaudas ir taiko paskatinimus;
21.4. teis?s akt? nustatyta tvarka leidia ir kitus su darbo santykiais susijusius
?sakymus.
22. Seni?nas Kauno rajono savivaldyb?s administracijos darbo tvarkos taisykl?se nustatyta
tvarka teikia informacij? apie seni?nijos darbuotojus Savivaldyb?s administracijos Buhalterin?s
apskaitos ir Personalo skyriams.
23. Seni?no ir kit? valstyb?s tarnautoj? ir darbuotoj?, dirban?i? pagal darbo sutartis,
pareigybi? aprašymus tvirtina administracijos direktorius.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Administracijos direktoriaus ?sakymu iš pareig? atleidiamas seni?nas perduoda
reikalus asmeniui, paskirtam laikinai ar nuolat eiti seni?no pareigas. Reikalam perduoti sudaroma
komisija. Perdavimo akte pateikiami svarbiausi duomenys apie faktin? seni?nijos b?kl?, strukt?r?
bei etatus, jos personal?, archyvini? dokument? b?kl? (pateikiant byl? apyrašus). Prie akto
pridedami seni?nijos valdomo turto apyrašai. Akt? pasirašo komisijos nariai ir reikalus perduodantis
ir juos priimantis asmuo. Aktas pasirašomas trimis egzemplioriais: vienas egzempliorius
perduodamas administracijos direktoriui, kitas saugomas seni?nijoje, tre?ias atiduodamas reikalus
perduodan?iam asmeniui.
25. Seni?nijos veiklos nuostatus tvirtina Administracijos direktorius savo ?sakymu.
26. Informacija apie seni?nijos veikl? skelbtina seni?nijos interneto svetain?je arba
skelbim? lentoje.
27. Seni?nija reorganizuojama, likviduojama Tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos
?statym? ir kit? teis?s akt? nustatyta tvarka. Nutraukus seni?nijos veikl?, jos turtas bei dokumentai
perduodami Savivaldyb?s administracijai ar kitiems teis?s akt? nustatyta tvarka – subjektams.
28. Lietuvos Respublikos ?statymuose, Vyriausyb?s nutarimuose ir kituose teis?s aktuose
nustatytos nuostatos, reglamentuojan?ios seni?nij? veikl?, turi aukštesn? gali? nei ši? nuostat?
nuostatos ir esant prieštaravimams, taikomos aukštesn? gali? turin?ios teis?s akt? normos.