SOCIALIN? GLOBA

TRUMPALAIK? IR ILGALAIK? SOCIALIN? GLOBA

Socialin? globa - visuma paslaug?, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksin?, nuolatin?s specialist? priei?ros reikalaujanti pagalba. Socialin? globa asmeniui teikiama tik tuomet, kai bendrosios socialin?s paslaugos yra neveiksmingos, dienos socialin?s priei?ros asmeniui nepakanka. Socialin?s globos r?šys: dienos globa, trumpalaik? socialin? globa (iki 6 m?n.), ilgalaik? socialin? globa. Globos paslaugos skiriamos  ?vertinus socialin?s globos poreik? ir Savivaldyb?s administracijos direktoriaus ar jo ?galioto asmens sprendimu, tik gavus Speciali?j? poreiki? nustatymo ir socialini? paslaug? skyrimo komisijos išvad?.

Asmuo (jo glob?jas, r?pintojas), pageidaujantis gauti socialin?s globos paslaugas, kreipiasi ? seni?nijos socialinio darbo organizatori?, kuris nustato socialini? paslaug? poreik? individualiai pagal asmens nesavarankiškum?. Asmens nesavarankiškumas vertinamas pagal asmens ami?, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turin?ias ?takos asmens geb?jimui pasir?pinti savimi.

Asmenys, pageidaujantys gauti socialin?s globos paslaugas, upildo prašym?-paraišk? ir pateikia šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatyb?s dokument?;
  2. paym? apie deklaruot? gyvenam?j? viet? arba paym?, patvirtinan?i?, kad asmuo yra ?trauktas ? gyvenamosios vietos neturin?i? asmen? apskait? prie Kauno rajono savivaldyb?s (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos pilie?io pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje n?ra atitinkamo ?rašo apie gyvenam?j? viet? arba n?ra duomen? gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
  3. ne?galumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos arba Savivaldyb?s išduot? ne?galumo paym?jim?;
  4. medicinos dokument? išraš? (F 027/a) su gydytoj? konsultacin?s komisijos išvadomis;
  5. paym? apie pajamas;
  6. pensininko paym?jim?;
  7. kitus dokumentus (pagal aplinkybes).

Senyvo amiaus asmenys apgyvendinami šiose Kauno r. globos ?staigose: ?ekišk?s seneli? namuose, Muniški? seneli? namuose ir Eer?lio slaugos namuose. Asmenys, turintys proto ar psichin? negali?, apgyvendinami Kauno, Marijampol?s, Utenos apskrities pensionatuose.