Parama asbestini? stog? dangos keitimui (2019 m.)

2019 Vasario 04 d.

Prioritetai – skatinti socialin? ?traukt?, skurdo mainim? ir ekonomin? pl?tr? kaimo vietov?se.

Tikslin? sritis – vietos pl?tros kaimo vietov?se skatinimas.

Pagal veiklos srit? remiama tokia veikla:

  • kaimo vietov?je esan?io gyvenamojo namo, priklausan?io fiziniam asmeniui, visos asbestin?s stogo dangos pakeitimas

Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 met?. Paramos paraišk? gali teikti ir tie pareišk?jai, kurie yra nebaig? ?gyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teis?s aktuose nenumatyta kitaip.

Paraišk? pri?mimas:      

NUO             2019-04-01

IKI                2019-05-31

 

Nacionalin?s mok?jimo agent?ros prie em?s ?kio ministerijos informacija