Pagalbos ? namus paslauga

Pagalbos ? namus paslaugos, skiriamos asmenims, kurie yra prarad? geb?jimus savarankiškai r?pintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomen?s gyvenime.

Pagalbos ? namus paslauga skiriama:

1.    vienišiems senyvo amiaus asmenims;
2.    vienišiems suaugusiems ne?galiems asmenims;
3.    senyvo amiaus ar suaugusi? ne?gali?j? asmen? šeimoms, kai artimieji d?l objektyvi? prieas?i? jomis negali r?pintis;
4.    kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai d?l ligos ar kit? prieas?i? savarankiškumo netekusiems asmenims), surašius buities tyrimo akt?.

Asmenys, pageidaujantys gauti pagalbos ? namus paslaugas, kreipiasi ? gyvenamosios vietos seni?nij?, kurioje teikiama ši paslauga, upildo prašym?- paraišk? ir pateikia šiuos dokumentus:

1.    asmens tapatyb? patvirtinant? dokument? (pas?, asmens tapatyb?s kortel?, leidim? laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos S?jungos valstybi? nari? pilie?iams);
2.    paym? apie deklaruot? gyvenam?j? viet? arba paym?, patvirtinan?i?, kad asmuo yra ?trauktas ? gyvenamosios vietos neturin?i? asmen? apskait? prie Kauno rajono savivaldyb?s;
3.    paym? apie gautas asmens (šeimos) pajamas per tris paskutinius m?nesius iki kreipimosi dienos;
4.    ne?galiojo (pensininko) paym?jim?;
5.    paym? apie šeimos sud?t?;
6.    kitus dokumentus, atsivelgiant ? aplinkybes.