KVIETIMAS TEIKTI PARAIKAS

2017 Rugpjūčio 02 d.

Kauno rajono seni?nij? bendruomenin?s, nevyriausybin?s organizacijos, religin?s bendruomen?s ir (ar) bendrijos  kvie?iamos teikti paraiškas projektams pagal priemon? „Remti bendruomenin? veikl? savivaldyb?se“ (toliau Priemon?).
Priemon? ?gyvendinama vadovaujantis Nevyriausybini? organizacij? ir bendruomenin?s veiklos stiprinimo Kauno rajono savivaldyb?je aprašu, patvirtintu 2017–06–29 tarybos sprendimu Nr. TS-257 „D?l Nevyriausybini? organizacij? ir bendruomenin?s veiklos stiprinimo 2017 – 2019 met? veiksm? plano ?gyvendinimo 2.3 priemon?s „Remti bendruomenin? veikl? savivaldyb?se“ ?gyvendinimo Kauno rajono savivaldyb?je aprašo patvirtinimo“.

Uliedi? seni?nijoje išpl?stin?je seni?nai?i? sueigoje 2017 liepos 25 d. protokoliniu sprendimu  patvirtinta prioritetin? vykdytinos ir finansuotinos veiklos:

25.3. - kult?rin? ir šviet?jiška veikla;

25.6. – bendruomen?s akcijos ir iniciatyvos, skirtos vieš?j? erdvi? ir aplinkos kokybei gerinti.

Projekt? paraiškos su lydraš?iu priimamos iki 2017 m. rugpj??io 31 d. 12 val. Kauno rajono savivaldyb?s administracijos priimamajame, 100 kabinete  (Savanori? pr. 371, Kaunas).

Kontaktinis asmuo – Aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas Algirdas Tatar?nis,                 tel.  (8 37) 30 55 39,  el. p. algirdas.tatarunis@krs.lt