Išorinės reklamos įteisinimas

Dėl išorinės reklamos įteisinimo

Kauno rajono savivaldybės taryba 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-517 patvirtino „Kauno rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už išorinę reklama nuostatus“.  Reklaminės veiklos subjektui (juridiniam ar fiziniam asmeniui) išduodamas leidimas įrengti išorinę reklamą (įskaitant iškabą ir trumpalaikę išorinę reklamą) Savivaldybės teritorijoje. Struktūrinis padalinys, peržiūrėjęs ir pritaręs išorinės reklamos projektui, nustato vietinės rinkliavos dydį  už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą, kuri sumokama į Savivaldybės nurodytą sąskaitą.

Informuojame, kad reklaminės veiklos subjektams, pažeidusiems Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei šių Taisyklių reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybė.

Veiksmai leidimui gauti

Reklamos skleidėjas (arba jo įgaliotas asmuo), norėdamas gauti Leidimą, Urbanistikos skyriui pateikia reikalingus dokumentus:

  1. paraišką;
  2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau- savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, - butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;
  3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
  4. išorinės reklamos įrengimo projektą;
  5. juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos, arba verslo liudijimo patvirtintą kopiją.

Išsamesnę informaciją dėl išorinės reklamos įteisinimo galite rasti tinklapyje  www.krs.lt  pasirinkę Elektroninės paslaugos→Urbanistikos skyrius→Leidimas įrengti išorinę reklamą.  

Į visus Jums iškylančius klausimus atsakys Urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Rimvydas Šliužas tel. (8-37) 30 55 40,
el. p.  rimvydas.sliuzas@krs.lt, 214 kab. Savanorių pr. 371, Kaunas

REKLAMOS NUOSTATAI