Imoka vaikui

Paslaugos pavadinimas

Išmoka vaikui

Paslauga skirta

Fiziniams asmenims

Paslaugos teik?jas

Kauno rajono savivaldyb?

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)

Išmokos vaikui skyrimas

Tikslin?s grup?s

Šeimos auginan?ios vaikus

Kategorija

Socialin? parama

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos aprašymas

Nuo 2010-01-01 vaiko išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialini? išmok? perskai?iavimo ir mok?jimo laikinu ?statymu (in. 2009 m. Nr. 152-6820).
D?l Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s 2009 m. birelio 28 d. nutarimo Nr. 801 "D?l išmok? vaikams skyrimo ir mok?jimo nuostat? patvirtinimo pateikimo (in. 2009. Nr. 158-7171)."

Išmokos: vaikui skyrimas ir mok?jimas

1. Išmoka vaikui, paskirta iki šio ?statymo ?sigaliojimo vyresniems kaip 7 met? vaikams, nemokama, išskyrus atvejus, nustatytus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse.
2. Šeimos ar bendrai gyvenan?i? asmen? auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 met? yra skiriama ir mokama 0,75 bazin?s socialin?s išmokos dydio išmoka per m?nes?, jeigu vaiko t?vai ar glob?jai pagal Ligos ir motinyst?s socialinio draudimo ?statym? u t? vaik? negauna socialinio draudimo motinyst?s (t?vyst?s) pašalpos arba j? gauna, ta?iau ši pašalpa yra maesn? negu 1,5 valstyb?s remiam? pajam? dydio.
3. Šeimos ar bendrai gyvenan?i? asmen? auginamam ir (ar) globojamam vaikui yra skiriama ir mokama 0,4 bazin?s socialin?s išmokos dydio per m?nes?, jeigu vidutin?s šeimos ar bendrai gyvenan?i? asmen? pajamos, nustatytos Lietuvos Respublikos pinigin?s socialin?s paramos nepasiturin?ioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims ?statymo 15 straipsnyje, vienam asmeniui per m?nes? yra maesn?s negu 1,5 valstyb?s remiam? pajam? dydio:

  • kai vaikas yra nuo 2 iki 7 met?;
  • kai vaikas yra nuo 7 iki 18 met?, jeigu šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaik?. Išmoka mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 met?, jei šeimos ar bendrai gyvenan?i? asmen? vyresni kaip 18 met? vaikai ar buv? globojami vaikai mokosi pagal bendrojo lavinimo program?, pagal formaliojo profesinio mokymo program? pirmajai kvalifikacijai ?gyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dienin?s studij? formos nuosekli?j? studij? program? ar nuolatin?s studij? formos program? (?skaitant ir akademini? atostog? laikotarp?), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.

4. Nuo 2010 m. sausio 1 d. sprendim? t?sti išmokos vaikui mok?jim? iki 2 met? amiaus vaikams, turintiems teis? gauti išmok? pagal šio ?statymo nuostatas, savivaldyb?s administracija gali priimti be naujo asmens prašymo.

Dokumentai, reikalingi vaiko išmokai gauti, atsivelgiant ? aplinkybes:

1. Prašymas.
2. Asmens tapatyb?s dokumentai.
3. Vaiko gimimo liudijimas.
4. Mokyklos payma, jeigu vyresnis kaip 18 met? asmuo mokosi.
5. Ištuokos liudijimas, jeigu vaiko t?vai nutrauk? santuok?.
6. Mirties liudijimas, jeigu vienas vaiko t?v? yra mir?s.
7. Sprendimas d?l vaiko globos (r?pybos) nustatymo.
8. Banko s?skaita.

Išmoka vaikui neskiriama, jei jis:

1. Susituokia.
2. Yra emancipuojamas (išskyrus tuo atveju, kai teismas nusprendia emancipacij? panaikinti).
3. Yra pilnametis ir turi savo vaik?.

Formos ir nuorodos 

Socialini? išmok? perskai?iavimo ir mok?jimo laikinasis ?STATYMAS (in. 2009 m. Nr. 152-6820)

PRAŠYMAS IŠMOKAI GAUTI SP-3(A1)

PRAŠYMAS IŠMOKAI GAUTI SP-3(A)