B?sto ildymo ilaidos

B?STO ŠILDYMO IŠLAID?, ŠALTAM IR KARŠTAM VANDENIUI BEI NUOTEKOMS KOMPENSACIJA

Paslaugos pavadinimas

B?sto šildymo išlaid?, išlaid? šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaid? karštam vandeniui kompensacijos

 

Paslauga skirta

Fiziniams asmenims

 

Paslaugos teik?jas

Kauno rajono savivaldyb?

 

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)

Kompensacijos u b?sto šildym?, karšt? bei šalt? vanden?

Tikslin?s grup?s

Socialiai remtini gyventojai

Kategorija

Socialin? parama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos aprašymas

Kompensacija skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigin?s socialin?s paramos nepasiturin?ioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims ?statymu (in., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889).

Išlaid? u b?sto naudingojo ploto, bet ne didesnio u nustatyt? normatyv?, šildym?, atsivelgiant ? energijos ar kuro s?naudas, bet ne didesnes u normatyv?, dalis, viršijanti 20 procent? skirtumo tarp šeimos (vieno gyvenan?io asmens) pajam? ir 100 procent? valstyb?s remiam? pajam? šeimai (vienam gyvenan?iam asmeniui) dydio.

B?sto naudingojo ploto normatyvas vienam jame gyvenan?i? šeimos nari? (asmeniui) yra 38 kvadratiniai metrai, kiekvienam kitam šeimos nariui - 12 kvadratini? metr?.

Išlaid? u faktin? šalto vandens bei nuotek? kiek?, bet ne didesn? u nustatyt? normatyv?, dalis, viršijanti 2 procentus šeimos (vieno gyvenan?io asmens) pajam?.

Šalto vandens ir nuotek? normatyvas yra 2 kubiniai metrai vienam šeimos nariui (asmeniui) per m?nes?.

Išlaid? u faktiniam karšto vandens kiekiui, bet ne didesniam u nustatyt? normatyv?, paruošti dalis, viršijanti 5 procentus šeimos (vieno gyvenan?io asmens) pajam?.

Karšto vandens normatyvas yra 1,5 kubinio metro vienam šeimos nariui (asmeniui) per m?nes?.


Kompensacijai gauti pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas-paraiška, kurioje reikia nurodyti duomenis apie šeim?, jos nari? veiklos pob?d?, turim? turt?, gaunamas pajamas bei kit? b?tin? informacij?.
2. Suaugusi? šeimos nari? asmens tapatyb?s dokumentai.
3. Vaik? (vaiko) gimimo liudijimai (liudijimas).
4. Payma apie šeimos sud?t?.
5. Pensininko, ne?galiojo (invalido) paym?jimai.
6. Payma apie deklaruot? gyvenam?j? viet?.
7. Paymos apie pajamas (vis? gaunan?i? pajamas šeimos nari? u paskutinius 3 m?nesius iki kreipimosi arba kreipimosi d?l kompensacijos m?nesio).
8. Valstybin?s teritorin?s darbo biros paymos.
9. Paymos iš mokymo ?staig?, kai yra vyresni? nei 16 met? besimokan?i? vaik?.
10. Dokumentas, kuriame nurodytas gyvenamosios patalpos naudingasis plotas.
11. Atsiskaitymo knygel?s u elektros energij? ar gamtines dujas.
12. em?s nuosavyb?s liudijimai arba paymos apie turim? (nuomojam?) em?.
13. Transporto priemoni? ?sigijim? liudijantys dokumentai.
14. Payma apie nuolatin?s slaugos šeimos nariui b?tinum?.
15. Santuokos liudijimas.
16. Mirties liudijimas.
17. Ištuokos liudijimas.
18. Teismo nutartis d?l išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis d?l vaik? išlaikymo.
19. Nutartis (ieškinys su rezoliucija) neskirti bylos d?l t?vyst?s nustatymo nagrin?ti teismo pos?dyje.
20. Kitos savivaldyb?s payma apie mokamas (nemokamas) išmokas, kai šeimos nariai deklaruoja gyvenam?sias vietas skirtingose savivaldyb?se.
21. Kiti dokumentai.
22. Banko s?skaita arba mok?jimo kortel? ( DnB Nord ar SEB Vilniaus banko).

Duomenys apie turt? iki kreipimosi d?l pinigin?s socialin?s paramos pateikiami vien? kart? per metus.

Gyventojai d?l kompensacijos u buto šildym? ir karšto vandens ruošim? naudojant dujas ir elektros energij? kreipiasi ? Socialin?s paramos skyri?.

Formos ir nuorodos

Lietuvos Respublikos pinigin?s socialin?s paramos nepasiturin?ioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims ?statymas, 2006-11-21 Nr. X-916